การที่มิได้ลงมือทำร้าย ไม่เป็นเหตุบรรเทาโทษ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 312/2520

ป.อ. มาตรา 78, 289, 340, 340 ตรี

ในการปล้นทรัพย์และทำร้ายเจ้าทรัพย์กับพวกถึงแก่ความตายนั้น ข้อเท็จจริงที่ว่าจำเลยไม่ได้เป็นผู้ลงมือทำร้ายผู้ตาย ไม่เป็นเหตุบรรเทาโทษ เพราะมิใช่กรณีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 และมิใช่เหตุอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

___________________________

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกได้ร่วมกันปล้นทรัพย์ของผู้ตาย โดยจำเลยกับพวกใช้ปืนและขวานเป็นอาวุธทำร้ายจนผู้ตายถึงแก่ความตาย เมื่อปล้นทรัพย์เสร็จแล้วยังได้จับตัวบุตรของผู้ตายไปเป็นตัวประกันและได้ทำร้ายจนถึงแก่ความตายอีกคนหนึ่งด้วย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้อง ให้ลงโทษประหารชีวิต

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์เห็นว่า ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าจำเลยเป็นผู้ลงมือทำร้ายผู้ตายถึงแก่ความตาย มีเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำคุกตลอดชีวิต

โจทก์ฎีกาว่าไม่มีเหตุบรรเทาโทษ ขอให้ลงโทษจำเลยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกาว่าไม่ได้กระทำผิด

ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเชื่อว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้อง และวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า แม้ข้อเท็จจริงจะฟังได้ว่าจำเลยไม่ได้เป็นผู้ลงมือกระทำร้ายผู้ตายจนถึงแก่ความตายดังข้อวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ก็ตาม แต่เหตุดังว่านี้มิใช่กรณีที่ระบุ หรือเหตุอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จึงไม่มีเหตุจะบรรเทาโทษแก่จำเลย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(โสพิทย์ คังคะเกตุ-ประพจน์ ถีระวัฒน์-ชุ่ม สุนทรชัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น

หมายเหตุ

หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ ที่นี้เลย  Tel/Line id : 089-2142456 (ทนายสอง ประธานชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ทุกจังหวัด ทนายความ)

Line id : lawyer_  ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ทุกจังหวัด ทนายความ)

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมศึกษาข้อกฎหมาย คำพิพากษา ได้ที่ www.ปรึกษาคดีฟรี.com

ทนายความประชาชน
ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช ป.ท.)
hello! I am an admin of the People's Lawyer - Free Legal Consultation Club Nationwide (Chor.Por.T.A.) giving advice - like a relative - free of charge, call or add Line 089 214 2456
สวัสดี! ฉันเป็นแอดมินของทนายความประชาชน - ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.) ให้คำปรึกษา- ดุจญาติมิตร - ไม่คิดค่าใช้จ่าย โทร.หรือ แอดไลน์ 089 214 2456


X
ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น บนมือถือ

🌈👉ติดตั้ง แอปพลิเคชัน👈🌈

💖⚖️“ (ทนายความประชาชน) ”⚖️💖

https://play.google.com/store/apps/

X
ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น บนมือถือ